การประชุมหารือโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3
การประชุมสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ กับ ผู้ทรงคุณวุฒิ
การประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครั้งที่ 18/2555
การประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครั้งที่ 19/2555
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับนักวิจัยจากมหาวิทยาัลัยต่างๆ
การตรวจประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจำปี 2555
การประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครั้งที่ 20/2555
การประชุมหารือกับผู้ประกอบการรายย่อย
การประชุมโครงการ Farmer Shop Young Ambassader ครั้งที่ 3
การประชุมเครือข่าวคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
การประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครั้งที่ 21/2555
การประชุม Asia Media Summit
การประชุมเครือข่ายคุณค่าผลไม้ ปีที่ 3
 
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2555