การประชุมหลักสูตรโครงการโรงเรียนลูกชาวนา
การประชุมการตรวจประกันคุณภาพสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
การประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครั้งที่ 14/2555
การประชุมคณะกรรมการร้าน Farmer shop ครั้งที่ 20
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
การประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครั้งที่ 15/2555
การประชุมการดำเนินโครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคม ส.ส.ท.
การประชุมโครงการ Farmer Shop Young Ambassader ครั้งที่ 1
การประชุมสัมมนาประจำปี 2554 ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
การประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครั้งที่ 16/2555
การประชุมโครงการ Farmer Shop Young Ambassader ครั้งที่ 2
การประชุมโครงการวิจัย“โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครั้งที่ 17/2555