การประชุมหารือโครงการวิจัย "โรงเรียนลูกชาวนา"
โครงการอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 10"
การประชุมจัดตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมนำเสนอร่างรายงานวิจัย โครงการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop
การประชุมโครงการโรงเรียนลูกชาวนา กับ อ.อมรวิช
การประชุมนำเสนอ Inception Report โครงการโรงเรียนลูกชาวนา