การประชุมหารือกับเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
การประชุมเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัย "โรงเรียนลูกชาวนา"
บู๊ทข้าวคุณธรรม ในงานเกษตรเทรดแฟร์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดบู๊ทแสดงผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 14
การประชุมโครงการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop คัดสินค้าเข้าร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 6
การประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop ครั้งที่ 19
ผู้ติดต่อซื้อข้าวจากชาวนารายแรก
การประชุมเวทีถอดบทเรียนหลักสูตรลูกชาวนา โดย ชาวนาคุณธรรม จากพ่อวิจิตร
การฟังบรรยายโครงการ "เปิดใจใส่ธรรมะ ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม" โดย พระมหาสมปอง
การประชุมการจัดตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
การประชุมหารือโครงการวิจัย "โรงเรียนลูกชาวนา"
การประชุมการจัดตั้งสมาคมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
การประชุมหารือโครงการวิจัย "โรงเรียนลูกชาวนา"
ออกบู๊ท สัปดาห์อาหารเพื่อสุขภาพ