การทำบุญครบรอบ 1 ปี ตลาดสุขใจ และเปิดตลาดสุขใจ
การประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 18
การประชุมหารือกับ อ.ดร.ธนา สมพรเสริม และอ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร จากคณะเศรษฐศาสตร์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย์ขอสัมภาษ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
การประชุมโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 2/2555
การประชุมหารือการจัดตั้งสมาคม "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ"
การประชุมโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 3/2555
นิสิตร่วมเกมในกิจกรรม Look Like Love โดย Farmer Shop
การศึกษาดูงานกับคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ บริการสื่อสาธารณะ จำกัด (Thai PBS) ณ ไร่สุวรรณ
การประชุมโครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาฯ” กับ สสค.