การประชุมคณะกรรมการบริหารร้านFarmer Shop ครั้งที่ 17
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มสมาชิก สำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
การประชุมหารือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) Thai PBS
การจัดบู๊ทโครงการ Farmer Shop ที่ไร่สุวรรณ
การเปิดบู๊ทโครงการของขวัญปีใหม่...Farmer Shop หน้าคณะเศรษฐศาสตร์