การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจำปี 2554
การประชุมนำเสนอร่างรายงานกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เครือข่ายคุณค่ายางพารา เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
การประชุมโครงการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop คัดสินค้าเข้าร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 5
การประชุมหารือกับ อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์
 
การประชุมหารือเครือข่ายคุณค่ายางพารา
นักศึกษานานาชาติ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์