การประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop
การประชุมติดตามเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้ากับคุณดวงทิพย์
การประชุมหารือกับคุณมณิสรา ผู้ประกอบการสำรับโบราณ
การติดตามความก้าวหน้ากลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ตลาดสุขใจ
 
การจัดสินค้าภายในร้าน Farmer Shop
เวทีเสวนา หัวข้อ "Farmer Shop Knowlege Sharring" ของนิสิตคณะเศรษฐศษสตร์ มก.
การประชุมกับเจ้าหน้าที่ร้าน Farmer shop
การอบรมการใช้งาน Software Adasoft 3.0 Hypermart สำหรับเจ้าหน้าที่ร้าน Farmer Shop
การประชุม เวทีรับฟังความคิดเห็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เชิงคุณธรรม ข้าวคุณธรรม
การประชุมหารือกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง (สวค.)
การปฐมนิเทศพนักงานของสถาบันฯ
การประชุมหารือโครงการร้าน Farmer Shop กับอาจารย์ต่าย
เปิดร้าน Farmer Shop วันเเรกเพื่อเทสระบบภายในร้าน
การประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop
การศึกษาดูงานกับผู้บริหาร สกว. ณ ประเทศอังกฤษ