โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการขายมืออาชีพ"
การประชุมการตกแต่งร้าน Farmer Shop
การประชุมติดตามโครงการ Farmer Shop
พิธีเปิดและกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 9 "
การประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อน การพัฒนาการ สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ มก. มาเยี่ยมชมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
การประชุมหารือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด