การประชุมโครงการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop คัดสินค้าเข้าร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 3
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop
การประชุมหารือโครงการวิจัยแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาคมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2554 ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
การประชุมหารือโครงการ Farmer shop กับไร่สุวรรณ
การประชุมเวทีตกผลึกทางความคิด สสท.
Mr.Tim จากบริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด มอบเงินแก่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
การประชุมหารือกับช่างออกแบบร้าน Farmer Shop
การประชุมหารือกับทาง สกว.
วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2554
การประชุมโครงการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop คัดสินค้าเข้าร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 4
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ Farmer Shop