ความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ที่ตลาดสุขใจสามพราน
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การประชุมหารือโครงการวิจัยการดำเนินการพัฒนาตัวแบบร้าน Farmer Shop
การประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1/2554
การประชุมหารือโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
การคัดสินค้าเข้าโครงการร้าน Farmer Shopในงานแสดงสินค้ากลุ่มวิสาหกิจกชุมชน ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
การประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop
การตรวจประเมินคุณภาพของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปีการศึกษา 2553
การประชุมหารือกับบริษัท อดัมเอ็นเตอร์ไฟรเซส
การประชุมหารือโครงการวิจัยกับ ส.ส.ท.
 
การประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุน การพึ่งพาตนเอง ฯ”
 
การประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา