การประชุมสัมมนาประจำปี 2553 ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
 
การสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้
การสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
การประชุมกับนักวิจัยโครงการวิจัย "แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์"
 
การประชุมหารือกับอาจารย์สุรจิตต์
 
การประชุมโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง"
 
การประชุมหารือโครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อถิ่นฐานบ้านเกิด ระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2554"
การประชุมโครงการการเงินร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง