สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าวและสถาบันค้นคว้าและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลผลิตจากงานวิจัยทางด้านอาหาร ในงาน Health Food and Ingredient Thailand (HFIT 2011)
การประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ครั้งที่ 4
การประชุมเตรียมความพร้อมนำเสนอโครงการ Farmer shop
การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เครือข่ายคุณค่ายางพารา โครงการ Farmer Shop และ Review Proposal เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop
 
ประมวลภาพ โครงการอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 8"
 
RoadShow บู๊ท Farmer shop ในงาน Food Savety Healthy Life ที่ The mall สาขาบางกะปิ
การประชุมแผนผังร้าน Farmar shop กับคุณอรุณ