เปิดบู๊ทร้าน Farmer Shop ในงานครบรอบ 30 ปี ร้านสหกรณ์ผู้ปฎิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การประชุมหารือโครงการระบบการเงินสหกรณ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน farmer shop
การประชุมคณะกรรมการทีมกลยุทธ์เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับ "แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุน พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์" ครั้งที่ 1
การประชุมเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมกับคุณนิคม
การประชุมโครงการกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
การประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop
การอบรมกรรมการรุ่นใหม่ ชสอ. จังหวัดกาญจนบุรี
การอบรมปรับกระบวนทัศน์ สกก. บ้านค่าย จำกัด
การประชุมโครงการร้าน farmer shop ร่วมกับคุณสุมณฑา ผู้จัดการฝ่ายตลาดสด The mall
สถาบันราชนครินทร์เยี่ยมดูงาน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
งานเปิดบู๊ทร้าน Farmer Shop ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2554
การประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer shop