การประชุมการขับเคลื่อนโครงการ Farmer Shop
งานวันธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
ถวายพระพรในหลวง ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มก.
การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การประชุมโครงการวิจัยพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ ร่วมกับ อ.สุรจิต์ และ อ.วรเทพ
เยี่ยมร้าน Famer shop ในตลาดสุขใจ
การประชุมติดตามร่างข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมกับพ่อวิจิตร
การประชุมติดตามโครงการวิจัย Farmer Shop
การเปิดตัวโครงการตลาดสุขใจเป็นทางการ
การประชุมโครงการวิจัยพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ ครั้งที่ 2
นิทรรศการ"งานวิจัยเด่นสู่นวัตกรรมข้าวไทย"
การประชุมโครงการวิจัย "แนวทางการพัฒนา ระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์"
การประชุมติดตามร่างข้อเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรมกับพ่อวิจิตร
การทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 
งานมอบรางวัลการประกันคุณภาพ มก. ครั้งที่ 4
การประชุมโครงการพัฒนาและดำเนินการตัวแบบ Farmer Shop คัดสินค้าเข้าร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 2
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาคีผู้ประกอบการสินค้าโอทอป