การประชุมทำแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม สถาบันอินทรีย์จันทรสถิต เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
การประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัย Farmer Shop
การประชุมหารือกับตลาดกลางสี่มุมเมือง
การประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
การไปศึกษาดูงานในยุโรป ประเทศ Germany ประเทศ Bulgium ประเทศ Naterland และประเทศ France ร่วมกับ ชสอ.
เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย นำข้าวเกิดบุญ เข้าร่วมแข่งขันใน เกมสหกรณ์ Season 2
หนังสือพิมพ์สยามรัฐขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในเรื่องโครงการวิจัย Farmer Shop และ โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบการเงิน สหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
การประชุมหารือกับคุณสุกัญญา มูลสุกร
การประชุมหารือการจัดทำแผนกลยุทธ์เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
การประชุมโครงการวิจัยร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
การประชุมติดตามโครงการวิจัย Farmer Shop