การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม ICA European Research Conference ในหัวข้อ "Value Chain Management in Agricultural Co-operatives, Thailand : Innovation for competitiveness and fair-trade approaches" ณ เมือง Lyon สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประชุมเตรียมจัดบู๊ท Farmer Shop
การประชุมเตรียมงาน 15 ก.ย. 2553 สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
การเตรียมงานเวทีเสวนา บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม การประการเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553
เวทีเสวนา บนเส้นทางสู่ระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม การประการเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2553
การประชุมหารือโครงการ Farmer Shop
การประชุมเครือข่ายคุณค่ายางพารา เตรียมลงพื้นที่ทำแผนธุรกิจระยะที่ 2
การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
การประชุมโครงการวิจัยเเนวทางการพัฒนาระบบการเงินฯ
การประชุมโครงการวิจัย Farmer shop