การไปศึกษาลู่ทางการเชื่อมโยงโซ่อุปทานสินค้า เกษตรอินทรีย์ ณ ประเทศออสเตรเลีย
การประชุมหารือกับตลาดกลางสี่มุมเมือง
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอ ผลงานโครงการวิจัยในพื้นที่จังหวัดยโสธร
และจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สกว.
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 4/2553
การประชุมหารือกับตัวแทน บริษัทอดัม เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
การประชุมหารือกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
การประชุมหารือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยกับสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด
การประชุมหารือกับ อ.มนตรี
การประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
การนำเสนอร่างรายงานโครงการวิจัยธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน และบ้านค่าย