เวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนฟื้นฟู จังหวัดชัยนาท
เวทีสรุปผลงานวิจัยชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ระยะที่ 3
ประชุมระดมความคิดเห็นข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ระยะที่ 2 : การศึกษารูปแบบการจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงสู่ตลาดอย่างยั่งยืน
การประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
เวทีเรียนรู้ "แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ระบบคุณค่า และการค้าที่เป็นธรรม"
ประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 2/2553
ประชุมทำแผนกลุ่มธุรกิจสหกรณ์สวนสามพราน
การประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประชุมโครงการนำร่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ
บรรยายพิเศษความท้าทายคณะเศรษฐศาสตร์
ประชุมหารือกับผู้ค้าในตลาดสี่มุมเมือง
การประชุมการขับเคลื่อนการวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่า ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
การประชุมข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางการยก ระดับการเชื่อมโยงธุรกิจด้านการผลิตและการตลาด สำหรับสินค้าของเกษตรกร : การพัฒนาตัวแบบ Farmer Shop
การสร้างแบรนด์พืชเขตร้อน
การประชุมหารือข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กับชุมนุมสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด