เวทีสัมมนาสันจรผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
 
การติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าแฟชุมพร
 
การเตรียมการนำเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เครือข่ายคุณค่าแฟชุมพร
การนำเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย เครือข่ายคุณค่าแฟชุมพร และโครงการวิัจัยเครือข่าย คุณค่ายางพารา ภายใต้ชุดโครงการ "การขับเคลื่อนการ พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 7"
ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารโรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ อ.สวนสามพราน จ.นครปฐม
โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม"