ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าร่วมการสืบสานประเพณีในวันสงกรานต์ ประจำปี 2553
การประชุมโครงการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 1
 
การประชุมเครือข่ายคุณค่า
การหารือแก้ไขรายละเอียดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ Asia Confederation of Credit Union (ACCU)
การออกบู๊ทวารสารฅนสหกรณ์ในงานประชุมใหญ่ของ ชสค.
การประชุมสัมมนาประจำปี 2553 ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์