สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องทำอย่างไรให้ระบบสหกรณ์มั่นคง ประชาชนมั่นใจ ชุมชนไทยเข้มเเข็ง
เวทีเรียนรู้การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์