โครงการอบรมผู้นำสหกรณ์สายเลือดใหม่ สหกรณ์ต้นแบบ : กรณีสหกรณ์เกษตรบ้านค่าย จำกัด
ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร
 
ประชุมหารือการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเครดิตยูเนี่ยน”
 
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2553 "100 ปี ขบวนการสหกรณ์ไทย"
 
การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มในวันสหกรณ์แห่งชาติ