ประชุมเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
วันที่ 9-10 มกราคม 2553   ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตยางคอมปาวน์ ณ ประเทศมาเลเซียและจังหวัดยะลา
วันที่ 12 มกราคม 2553   ประชุมหารือข้อเสนอโครงการพัฒนาตัวแบบ Farmer shop เพื่อเชื่อมโยงการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ ของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค
งานเกษตรแฟร์ประจำปี 2553