วันที่   2   ตุลาคม  2552

 

การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2552  
ประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์โรสการ์เด้น สวนสามพราม
วันที่ 14 ตุลาคม 2552   บริษัท อดัมส์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด ได้มอบทุนแก่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในการสนับสนุนโครงการจัดพิมพ์วารสารฅนสหกรณ์
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2552  
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำแผนธุรกิจโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา
วันที่ 21 ตุลาคม 2552   ประชุมเวทีวิพากษ์งานวิจัย
วันที่ 27 ตุลาคม 2552   พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ชสค. กับ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ
วันที่ 29 ตุลาคม 2552   ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำแผนธุรกิจโครงการวิจัยพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบ สหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย จำกัด จังหวัดระยอง
วันที่ 30 ตุลาคม 2552   ประชุมหารือโครงการวิจัยสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัด จังหวัดนครราชศรีมา