วันที่   3   สิงหาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า

วันที่   4   สิงหาคม  2552

 

เข้าร่วมประชุมโครงการหลวง

วันที่   5   สิงหาคม  2552

 

ประชุมหารือคณะทำงานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ครั้งที่ 12/2552

วันที่   6   สิงหาคม  2552

 

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่   7   สิงหาคม  2552

 

ประชุมหารือการจัดสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงแผนงานของ สกต.
แผนงานของ ธ.ก.ส. และแผนงานของบริษัทไทย

วันที่   8   สิงหาคม  2552

 

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร :
ร่วมประชุมเพื่ออธิบายวิธีการเก็บข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร จำกัด

วันที่  13  สิงหาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า

วันที่  14  สิงหาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 7

วันที่  18  สิงหาคม  2552

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาและผลักดันสหกรณ์
ให้เป็นวาระแห่งชาติในคณะอนุกรรมาธิการการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร

วันที่  19  สิงหาคม  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2552

วันที่ 19-20  สิงหาคม  2552

 

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีประชุม
"Go...Oganic 2009" The Approach of Organic Agriculture :
New Market, Foot Security and a Clean Environment

วันที่  21  สิงหาคม  2552

 

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างโครงการวิจัย
และบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด

วันที่  25  สิงหาคม  2552

 

เตรียมบู๊ทเพื่อเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552

วันที่  30  สิงหาคม  2552

 

เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552