วันที่   1  กรกฎาคม  2552

 

ประชุมหารือคณะทำงานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2552

วันที่   1  กรกฎาคม  2552

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552

 

เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความทางวิชาการนานาชาติ
เพื่อหาแนวทางใช้วิธีการสหกรณ์แก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก เนื่องในวันสหกรณ์สากล

วันที่   4  กรกฎาคม  2552

 

เข้าร่วมประชุมงานวันสหกรณ์สากล

วันที่   9  กรกฎาคม  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2552

วันที่ 10 กรกฎาคม  2552

 

นักสหกรณ์ประเทศมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 13-14 กรกฎาคม  2552

 

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประสานงานกลางและหัวหน้าทีมวิจัย

วันที่ 15 กรกฎาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า

วันที่ 16 กรกฎาคม  2552

 

ประชุมหารือคณะทำงานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2552

วันที่ 16 กรกฎาคม  2552

 

ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงความร่วมมืองานวิจัย
ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และบริษัทอดัม

วันที่ 17 กรกฎาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 6

วันที่ 20 กรกฎาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการเชื่อมโยงแผนธุรกิจระหว่าง ธ.ก.ส. - สกต. ปี 2552

วันที่ 21 กรกฎาคม  2552

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาและผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
ในคณะอนุกรรมาธิการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร ครั้งที่ 2/2552

วันที่ 22 กรกฎาคม  2552

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (คพช.)

วันที่ 22 กรกฎาคม  2552

 

ประชุมหารือคณะทำงานศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2552

วันที่ 28-29 กรกฎาคม  2552

 

ร่วมเดินทางศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์และเครือข่ายในจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 30-31 กรกฎาคม  2552

 

วิทยากรบรรยายในการอบรมสัมมนาโครงการ สกต. ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
เพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.