วันที่   1 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า

วันที่   4 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า

วันที่   4 มิถุนายน  2552

 

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2552 (สหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จำกัด)

วันที่   5 มิถุนายน  2552

 

เข้าประชุมสัมมนา เรื่อง "Conference on Evidence-based Anti-Corruption Policy Organised"

วันที่   7 มิถุนายน  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2552

วันที่   9 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา

วันที่ 10 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่ 11 มิถุนายน  2552

 

ให้สัมภาษณ์แก่เจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุชุมชน มก.

วันที่ 11 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ายางพารา

วันที่ 13 มิถุนายน  2552

 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 15 มิถุนายน  2552

 

การประชุมเพื่อประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

วันที่ 16 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือการพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบเชิงคุณค่า

วันที่ 17 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือความร่วมระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ ACCU

วันที่ 17 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้

วันที่ 18 มิถุนายน  2552

 

เข้าร่วมประชุมการนำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน

วันที่ 19 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 5

วันที่ 19 มิถุนายน  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ : สรุปผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

วันที่ 22 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือการพัฒนาโจทย์วิจัย โครงการเครือข่ายกลุ่มธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่าโรสการ์เด้น

วันที่ 22 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า

วันที่ 22 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการอบรมการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ประจำปี 2552

วันที่ 23 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า

วันที่ 23 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือกองบรรณาธิการวารสารคนสหกรณ์

วันที่ 23 มิถุนายน  2552

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาและผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
ในอนุกรรมาธิการการสหกรณ์และองค์กรการเกษตร ครั้งที่ 2/2552

วันที่ 25 มิถุนายน  2552

 

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
ประจำปี 2552

วันที่ 25 มิถุนายน  2552

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 26 มิถุนายน  2552

 

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552

วันที่ 26 มิถุนายน  2552

 

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2552

วันที่ 26 มิถุนายน  2552

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 27-28 มิถุนายน  2552

 

ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานวิจัยโครงการเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

วันที่ 30 มิถุนายน  2552

 

ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงความร่วมมืองานวิจัย
ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และบริษัทตลาดสี่มุมเมือง จำกัด

วันที่ 30 มิถุนายน  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์