วันที่   1 พฤษภาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่   1 พฤษภาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการประกาศรางวัลสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 3/2552

วันที่   6 พฤษภาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

วันที่   6 พฤษภาคม  2552

 

เข้าพบและสัมภาษณ์ ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์

วันที่   7 พฤษภาคม  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2552

วันที่ 12 พฤษภาคม  2552

 

ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์วันที่ 20 พฤษภาคม  2552

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาและผลักดันให้สหกรณ์
เป็นวาระแห่งชาติในคณะอนุกรรมาธิการสหกรณ์และองค์กรเกษตรกร ครั้งที่ 1/2552

วันที่ 22 พฤษภาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการประกาศรางวัลสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า ครั้งที่ 4/2552

วันที่ 25 พฤษภาคม  2552

 

การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณ์เชิงคุณค่า

วันที่ 26 พฤษภาคม  2552

 

ประชุมหารือกองบรรณาธิการวารสารคนสหกรณ์

วันที่ 27 พฤษภาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่ากาแฟชุมพร

วันที่ 27-28 พฤษภาคม  2552

 

โครงการสัมมนาสถาบัน ครั้งที่ 4