วันที่ 3 เมษายน  2552

 

ประชุมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

วันที่ 8 เมษายน  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 21 เมษายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่ 22 เมษายน  2552

 

ประชุมหารือแนวทางการวิจัย ปี 2552

วันที่ 23 เมษายน  2552

 

ประชุมหารือกองบรรณาธิการวารสารคนสหกรณ์

วันที่ 24 เมษายน  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่ 24 เมษายน  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 29-30 เมษายน  2552

 

เข้าร่วมศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นต้นแบบ