วันที่ 30  มีนาคม - 5 เมษายน  2552

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 5

 

 

พิธีมอบใบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

วันที่    1 มีนาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

วันที่ 3-4 มีนาคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา

วันที่    6 มีนาคม  2552

 

ประชุมหาีรือ เครือข่ายสตรีสหกรณ์

วันที่    7 มีนาคม  2552

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสหกรณ์เชิงคุณค่า รุ่นที่ 1

วันที่   10 มีนาคม  2552

 

ประชุมหารือกองบรรณาธิการวารสารคนสหกรณ์

วันที่   16 มีนาคม  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่   16 มีนาคม  2552

 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาในหัวข้อ "บทบาทของ ธ.ก.ส. ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตร"

วันที่   20 มีนาคม  2552

 

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา หัวข้อ "กฎหมายสหกรณ์ที่พึงประสงค์"วันที่ 25-26 มีนาคม  2552

 

ประชุมนำเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานความก้าวหน้า
ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

วันที่   26 มีนาคม  2552

 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่   27 มีนาคม  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่   27 มีนาคม  2552

 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์