วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2552

 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ

วันที่    3  กุมภาพันธ์ 2552

 

สัมภาษณ์ อ.ระพี สาคริก

วันที่    3  กุมภาพันธ์ 2552

 

ประชุมหารือโครงการเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้าวันที่  11  กุมภาพันธ์ 2552

 

ประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่  11  กุมภาพันธ์ 2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  12  กุมภาพันธ์ 2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

วันที่  13  กุมภาพันธ์ 2552

 

ประชุมหารือโครงการเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก
วันที่  16  กุมภาพันธ์ 2552


 

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการบริหาร กพส.
และนายทะเบียนสหกรณ์

วันที่  18  กุมภาพันธ์ 2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2552

วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2552

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2552

 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2552

วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2552

 

การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2552

วันที่  25  กุมภาพันธ์ 2552

 

ประชุมหารือเชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยกับ อบจ. จังหวัดยโสธร

วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2552

 

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2552วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2552

 

ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม :
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประสานงานกลางกับนักวิจัย