วันที่    5  มกราคม  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่    7  มกราคม  2552

 

ประชุมหารือกองบรรณาธิการวารสารคนสหกรณ์

วันที่    9  มกราคม  2552

 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ ณ จังหวัดยโสธร

วันที่  12  มกราคม  2552

 

เข้าร่วมประชุมการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  12  มกราคม  2552

 

ประชุมหารือการเชื่อมงานวิจัยกับผู้ประสานงาน สกว. ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

วันที่  13  มกราคม  2552

 

ประชุมหารือโครงการเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า

วันที่  16  มกราคม  2552

 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาแกนนำเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก

วันที่  20  มกราคม  2552

 

ประชุมหารือกองบรรณาธิการวารสารคนสหกรณ์

วันที่  21  มกราคม  2552

 

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2552

ันที่  26  มกราคม  2552

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1/52

วันที่ 30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2552

 

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552