วันที่  4  ธันวาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  4  ธันวาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่  7  ธันวาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม

วันที่ 9-14 ธันวาคม  2551

 

นิทรรศการเพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร

วันที่  9  ธันวาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

วันที่  11  ธันวาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่  16  ธันวาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

วันที่  17  ธันวาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2551

ันที่  18  ธันวาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

ันที่  19  ธันวาคม  2551

 

เข้าร่วมประชุมเวทีข้าวไทย 2551

ันที่  22  ธันวาคม  2551

 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2551

ันที่  23  ธันวาคม  2551

 

เยี่ยมอวยพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ันที่  23  ธันวาคม  2551

 

ประชุมภาคีเครือข่ายสมาชิกข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 5/2551

ันที่  24  ธันวาคม  2551

 

เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรในโอกาสฉลองปีใหม่ 2552

ันที่  25  ธันวาคม  2551

 

ประชุมหารือกองบรรณาธิการวารสารคนสหกรณ์ันที่  26  ธันวาคม  2551

 

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
ตามแขนงทางการบริหารจัดการยุคใหม่"

ันที่  29  ธันวาคม  2551

 

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์

ันที่  30  ธันวาคม  2551

 

งานเลี้ยงสังสรรในโอกาสฉลองปีใหม่ 2552