วันที่  6  พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมหารือกองบรรณาธิการวารสารคนสหกรณ์

วันที่  6  พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่  7  พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่ 12 พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซ่อุปทาน : เครือข่ายคุณค่ายางพารา

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่ 16-21 พฤศจิกายน  2551

 

ศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์การเกษตร ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมหารือการจัดทำวารสารคนสหกรณ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้าวันที่ 26 พฤศจิกายน  2551

 

เข้าร่วมประชุมประชุมวิชาการ สกว. 2551 ”งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
( Area-Based Collaborative Research : ABC )


วันที่ 27 พฤศจิกายน  2551

 

ประชุมหารือเตรียมงานนิทรรศการ
"งานเพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์"

วันที่ 30 พฤศจิกายน  2551

 

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปี 2551