วันที่  1  ตุลาคม  2551

 

ประชุมเจ้าหน้าที่สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ SMART

วันที่  1  ตุลาคม  2551

 

ประชุมหารือการจัดทำวารสารคนสหกรณ์

วันที่  3  ตุลาคม  2551

 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  6  ตุลาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่ 8-9 ตุลาคม  2551

 

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัย
"การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม" ครั้งที่ 1

วันที่ 13  ตุลาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่ 14  ตุลาคม  2551

 

ประชุมหารือกองบรรณาธิการวารสารคนสหกรณ์

วันที่ 15  ตุลาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่ 22-27  ตุลาคม  2551

 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศโปรตุเกส

วันที่ 27  ตุลาคม  2551

 

ประชุมหารือการจัดทำวารสารคนสหกรณ์

วันที่ 29  ตุลาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2551

วันที่ 30  ตุลาคม  2551

 

การประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์นิคมสอยดาว จำกัด

วันที่ 31  ตุลาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่ 31  ตุลาคม  2551

 

ประชุมหารือการจัดทำวารสารคนสหกรณ์