ันที่  1  กันยายน  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  2  กันยายน  2551

 

เยี่ยมชมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  8  กันยายน  2551

 

โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2551 จังหวัดจันทบุรี

วันที่  9  กันยายน  2551

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนาสหกรณ์ไทย

วันที่ 12 กันยายน  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 15 กันยายน  2551

 

ประชุมหารือ โครงการเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่ 16 กันยายน  2551

 

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ชวนกันคิดเรื่องการนำคุณค่าในการพัฒนาสหกรณ์"

วันที่ 17 กันยายน  2551

 

ประชุมหารือ โครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิ

วันที่ 24 กันยายน  2551

 

ประชุมหารือการจัดทำวารสารคนสหกรณ์

วันที่ 26 กันยายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา

วันที่ 29 กันยายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม

วันที่ 30 กันยายน  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2551