วันที่  1  สิงหาคม  2551

 

การบันทึกเทปรายการวิถีแห่งความพอเพียง ตอนข้าวคุณธรรม โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT

วันที่  4  สิงหาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่  4  สิงหาคม  2551

 

ประชุมหารือ การจัดทำวารสารคนสหกรณ์

วันที่  5  สิงหาคม  2551

 

ประชุมหารือ เวทีผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  6  สิงหาคม  2551

 

เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็นการทำยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วันที่  7  สิงหาคม  2551

 

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่  7  สิงหาคม  2551

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 9-10 สิงหาคม  2551

 

การประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์นิคมท่าฉาง จำกัด

วันที่ 15 สิงหาคม  2551

 

ประชุมหารือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ จำกัด

วันที่ 16-17 สิงหาคม  2551

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิ

วันที่ 23 สิงหาคม  2551

 

การประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จำกัด

วันที่ 25-31 สิงหาคม  2551

 

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 4

วันที่ 26 สิงหาคม  2551

 

การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประจำปี 2551

วันที่ 27 สิงหาคม  2551

 

ประชุมหารือ การพัฒนาโจทย์วิจัยเครือข่ายยางพารา

วันที่ 27 สิงหาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการอบรมคณะกรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2551 จังหวัดจันทบุรี