วันที่  1  กรกฎาคม  2551

 

โครงการสัมมนาเครือข่ายพระสงฆ์กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์

วันที่  2  กรกฎาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  3  กรกฎาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่  4  กรกฎาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

วันที่  4  กรกฎาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  7  กรกฎาคม  2551

 

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายกระจายสินค้า

วันที่  7  กรกฎาคม  2551

 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 2/2551

วันที่  8  กรกฎาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 10 กรกฎาคม  2551

 

ประชุมหารือ การจัดทำวารสารคนสหกรณ์

วันที่ 11 กรกฎาคม  2551

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิ

วันที่ 14 กรกฎาคม  2551

 

ประชุมหารือโครงการเครือข่ายคุณค่ายางพารา

วันที่ 16 กรกฎาคม  2551

 

ประชุมหารือ การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551

 

การตรวจประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย  ปี 2551

วันที่ 21 กรกฎาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการวิจัยสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่ 24 กรกฎาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2551

วันที่ 25 กรกฎาคม  2551

 

ประชุมหารือการจัดทำวารสารคนสหกรณ์