วันที่   3  มิถุนายน  2551

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 สู่การปฏิบัต

วันที่   4  มิถุนายน  2551

 

เข้าพบที่ปรึกษาสถาบันฯ และขอสัมภาษณ์เพื่อลงวารสารคนสหกรณ์

วันที่   5  มิถุนายน  2551

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 สู่การปฏิบัติ

วันที่   6  มิถุนายน  2551

 

ประชุมหารือระหว่างมูลนิธิเพื่อนพึ่งภายามยาก

วันที่   9  มิถุนายน  2551

 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน (Peer review)

วันที่  10  มิถุนายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะล

วันที่  10  มิถุนายน  2551

 

ประชุมหารือคณะทำงานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 7/2551

วันที่  12  มิถุนายน  2551

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัยเครือข่ายข้าวหอมมะลิ

วันที่  16  มิถุนายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่  17  มิถุนายน  2551

 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประกันคุณภาพภายใน (Peer review)

วันที่  18  มิถุนายน  2551

 

ประชุมหารือโครงการวิจัยสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่  19  มิถุนายน  2551

 

ท่านคิด เฉลิมวรรณ์ นักสหกรณ์แห่งชาติและอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เยี่ยมชมสถาบันฯ

วันที่  20  มิถุนายน  2551

 

เข้าร่วมกิจกรรมวันพัฒนา มก.

วันที่  20  มิถุนายน  2551

 

เข้าร่วมอภิปราย การสัมมนาในหัวข้อ
"สหกรณ์ขบวนการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม"

วันที่  21  มิถุนายน  2551

 

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิจัยชุมชนอนุรักษ์ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

วันที่  23  มิถุนายน  2551

 

ประชุมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์แก่
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน

วันที่  25  มิถุนายน  2551

 

ประชุมหารือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และ
บุคลากรสถาบันวิชาการด้านสหกรณ

วันที่  25  มิถุนายน  2551

 

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT

วันที่  26  มิถุนายน  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2551