วันที่    1  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการข้าวคุณธรรม

วันที่    2  พฤษภาคม  2551

 

เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

วันที่    2  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2551 จังหวัดจันทบุรีวันที่  13  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมหารือ แนวทางและเครื่องมือสำหรับการสำรวจข้อมูล
กลุ่มการผลิตในพื้นที่โครงการความร่วมมือ ครั้งที่ 2

วันที่  13  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมหารือ เครือข่ายคุณค่ามันสำปะหลัง

วันที่  15  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการเครือข่ายคุณค่ากระจายสินค้า

วันที่  15  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2551

วันที่  16  พฤษภาคม  2551

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนาสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 4/2551

วันที่  16  พฤษภาคม  2551

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 2 สู่การปฏิบัต

วันที่  20  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม

วันที่  21  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัต

วันที่  24  พฤษภาคม  2551

 

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมข้าวคุณธรรม และหว่านเมล็ดข้าวปลูก ต้นกล้าคุณธรรมวันที่  26  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ
และโครงการวิจัยเครือข่ายนิคมเชิงคุณค่าวันที่  26  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมหารือเพื่อประเมินผลการจัดงานมอบรางวัลนวัตกรรม
และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกต้นกล้าคุณธรรม


วันที่  27  พฤษภาคม  2551

 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจศึกษาการพัฒนาสหกรณ์ไทย ครั้งที่ 6/2551วันที่  27  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน และทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)วันที่  28  พฤษภาคม  2551

 

ประชุมหารือ โครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์
สำหรับสหกรณ์การเกษตรต้นแบบ 4 สหกรณ

วันที่  29  พฤษภาคม  2551

 

ประชุม Co - op  Magazine