วันที่    1  เมษายน  2551

 

โครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุน
เพื่อผู้ใช้แรงงาน"

วันที่    1  เมษายน  2551

 

ประชุมหารือ โครงการเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า

วันที่    2  เมษายน  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ

วันที่    3  เมษายน  2551

 

ประชุมหารือ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม

วันที่    4  เมษายน  2551

 

ประชุมหารือ การพัฒนาโจทย์วิจัยเครือข่ายคุณค่ามันสำปะหลัง

วันที่    8  เมษายน  2551

 

ประชุมสรุปประเมินโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  รุ่นที่ 3

วันที่    9  เมษายน  2551

 

ประชุมหารือ การพัฒนาโจทย์วิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

วันที่    9  เมษายน  2551

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้นำท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ตำบล ประจำปี 2551

วันที่  10  เมษายน  2551

 

ประชุมหารือ โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก

วันที่  11  เมษายน  2551

 

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่  17  เมษายน  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  18  เมษายน  2551

 

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทยกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่  18  เมษายน  2551

 

ประชุม สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
กับการจัดการความร
ู้

วันที่  18  เมษายน  2551

 

ประชุมหารือวิทยากรกระบวนการของโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี

วันที่  29  เมษายน  2551

 

ประชุมหารือการจัดทำแบบสอบถามในการสำรวจสถานการณ์กลุ่ม/องค์กร 
ในพื้นที่ 21 จังหวัด

วันที่  29  เมษายน  2551

 

ประชุมหารือวิทยากรกระบวนการของโครงการอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุร

วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2551

  นิทรรศการ "นวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551"