นที่   8  กุมภาพันธ์  2551

 

ประชุม Co - op  Magazine

วันที่  19 กุมภาพันธ์  2551

 

ประชุมเครือข่ายงานวิจัย จังหวัดพังงา

วันที่  20 กุมภาพันธ์  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2551

วันที่  20 กุมภาพันธ์  2551

 

โครงการสัมมนาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 3

วันที่  23 กุมภาพันธ์  2551

 

ประชุมหารือการจัดอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี

วันที่  26 กุมภาพันธ์  2551

  วันสหกรณ์แห่งชาติ