วันที่   2  มกราคม  2551

 

โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่   4  มกราคม  2551

 

การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550

วันที่   4  มกราคม  2551

 

ประชุมเครือข่ายนิคมสหกรณ์

วันที่ 8 - 11 มกราคม  2551

 

โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่   9  มกราคม  2551

 

นิทรรศการ การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550

วันที่ 17  มกราคม  2551

 

โครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"

วันที่ 18  มกราคม  2551

 

เครือข่ายหมู่บ้านเชิงคุณค่า

วันที่ 23  มกราคม  2551

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2551

วันที่ 23  มกราคม  2551

 

ประชุม Co - op  Magazine

วันที่ 24  มกราคม  2551

 

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย