วันที่  2 - 8  ธันวาคม  2550

 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ AUSTRALIA

วันที่  13  ธันวาคม  2550

 

สัมมนาวิชาการเรื่อง "การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำอย่างบูรณาการ"

วันที่  13  ธันวาคม  2550

 

ประชุมเครือข่ายนิคมสหกรณ์

วันที่  14  ธันวาคม  2550

 

ประชุมหารือ โครงการข้าวคุณธรรม

วันที่  25  ธันวาคม  2550

 

ประชุมเตรียมการเพื่อจัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550