วันที่ 13 พฤศจิกายน  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ครั้งที่ 12/2550

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2550

 

ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการวิจัยเครือข่ายคุณค่า จ.พิษณุโลก ในระยะที่ 3

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2550

 

โครงการ YOUTH ACTIVITIES

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2550

 

ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการวิจัยเครือข่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระยะที่ 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน - 2  ธันวาคม 2550

 

โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 2"