วันที่  1  ตุลาคม  2550

 

ประชุมหารือโครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่  3  ตุลาคม  2550

 

การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้านักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่  3  ตุลาคม  2550

 

เข้าพบและมอบกระเช้าผลไม้แด่กรรมการผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ไทย

วันที่  4  ตุลาคม  2550

 

ประชุมสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า  รุ่นที่ 1

วันที่  9  ตุลาคม  2550

 

ประชุมหารือ โครงการอบรมหลักสูตร
"ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 2"

วันที่ 11 ตุลาคม  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ครั้งที่ 11/2550

วันที่ 12 ตุลาคม  2550

 

ประชุมหารือ การประชุมโครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"

วันที่ 22 - 26 ตุลาคม  2550

 

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ ประเทศแคนาดา

วันที่ 24  ตุลาคม  2550

 

ประชุมหารือ การประชุมโครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"

วันที่ 29  ตุลาคม  2550

 

ประชุมหารือ การประชุมโครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"