วันที่   5 กันยายน  2550

 

ประชุมเรื่องการจัดทำวีดีทัศน์ร่วมกับสถาบันรามจิตติ

วันที่   5 กันยายน  2550

 

การประชุมโครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"

วันที่ 10 กันยายน  2550

 

ประชุมหารือกับอดีตประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง

วันที่ 11 กันยายน  2550

 

ประชุมเครือข่ายนิคมสหกรณ์

วันที่ 11 กันยายน  2550

 

ประชุมหารือเรื่องตลาดไท

วันที่ 12-13 กันยายน  2550

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ
"การบริหารจัดการองค์กรการเงินสู่ความยั่งยืน"

วันที่ 14 กันยายน  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 10/2550

วันที่ 15 กันยายน  2550

 

โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่ 17 กันยายน  2550

 

ประชุมโครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"

วันที่ 20 กันยายน  2550

 

ประชุมเครือข่ายหมู่บ้านเชิงคุณค่า

วันที่ 21 กันยายน  2550

 

ประชุมการจัดทำวีดีทัศน์ร่วมกับสถาบันรามจิตติ

วันที่ 21 กันยายน  2550

 

ประชุมโครงการ "การวิจัยแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน"

วันที่ 23-25 กันยายน  2550

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาเครือข่ายคุณค่า"
ภายใต้ชุดโครงการ "การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด"

วันที่ 28 กันยายน  2550

 

ประชุมโครงการ "การขยายผลการดำเนินงานในระยะที่ 3 สำหรับชุดโครงการ 36 จังหวัด"

วันที่ 30 กันยายน  2550

 

โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"