วันที่   1  สิงหาคม  2550

 

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 3-4 สิงหาคม  2550

 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า

วันที่   6  สิงหาคม  2550

 

ประชุมหารือโครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่   7  สิงหาคม  2550

 

วิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์ 75 สหกรณ์ รุ่นที่ 1

วันที่   8  สิงหาคม  2550

 

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ครั้งที่ 2/2550

วันที่   9  สิงหาคม  2550

 

เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

วันที่ 14  สิงหาคม  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า

วันที่ 15  สิงหาคม  2550

 

ประชุมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า  ครั้งที่ 5/2550

วันที่ 16  สิงหาคม  2550

 

ประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้งบประมาณสนับสนุนส่วนจัดนิคมสหกรณ์

วันที่ 16  สิงหาคม  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  ครั้งที่ 9/2550

วันที่ 18  สิงหาคม  2550

 

การติดตามงานโครงการ "การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช"

วันที่ 23  สิงหาคม  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาตราสารหนี้

วันที่ 26  สิงหาคม  2550

 

เข้าร่วมบรรยาย "การใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เต็มศักยภาพ โดยวิธีการโมชาฟ"

วันที่ 27  สิงหาคม  2550

 

การสัมมนา "แนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ"

วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน  2550

 

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า  รุ่นที่ 1