วันที่   1  มิถุนายน  2550

 

ประชุมเตรียมการจัดทำประกันคุณภาพ ประจำปี 2549

วันที่   3  มิถุนายน  2550

 

โครงการสัมมนา "แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2
กับทิศทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์อย่างยั่งยืน"

วันที่   6  มิถุนายน  2550

 

โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่   8  มิถุนายน  2550

 

ประชุมเตรียมการจัดทำประกันคุณภาพ ประจำปี 2549 

วันที่ 11  มิถุนายน  2550

 

โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่ 13  มิถุนายน  2550

 

โครงการอบรมผู้นำสหกรณ์ที่มีคุณค่า

วันที่ 14  มิถุนายน  2550

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด  เยี่ยมชมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 15  มิถุนายน  2550

 

โครงการ "การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์  ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2550 - 2554)"

วันที่ 18  มิถุนายน  2550

 

โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"

วันที่ 18  มิถุนายน  2550

 

ประชุมเครือข่ายนิคมสหกรณ

วันที่ 19  มิถุนายน  2550

 

โครงการในระยะเตรียมการเพื่อการขยายผลการดำเนินงานในระยะที่ 3
สำหรับชุดโครงการ 36 จังหวัด

วันที่ 20  มิถุนายน  2550

 

การนำเสนอ รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2549

วันที่ 22  มิถุนายน  2550

 

โครงการในระยะเตรียมการเพื่อการขยายผลการดำเนินงานในระยะที่ 3
สำหรับชุดโครงการ 36 จังหวัด

วันที่ 26  มิถุนายน  2550

 

โครงการ "การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการสหกรณ์  ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2550 - 2554)"

วันที่ 27 - 28  มิถุนายน 2550

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพระสงฆ์

วันที่ 29  มิถุนายน  2550

 

ประชุมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

วันที่ 29  มิถุนายน  2550

 

โครงการ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนที่กลยุทธ์สู่สหกรณ์ต้นแบบ"